Жива

Целта на наградата „Жива“ за най-добър музей и най-добър паметник на славянската култура и природа е да идентифицира, насърчава, награждава и ускорява експериментите, проектите и практиките в музейния сектор в рамките на специфичните културни и и географски рамки на европейската ситуираност на славянските народи, да идентифицира особеностите и специфичните ценности на славянския свят с неговите истории, традиции и културно наследство, общите, а понякога и много различни корени, както и проблеми.

„Жива“ живее чрез:
“Това е награда, която едновременно събира интересни преживявания и прави възможно споделянето им на наднационално ниво. С нея се насърчава конкуренцията между музеите, а с това нараства броят на образцовите музеи, които надхвърлят определението „най-добри музеи“. Наградата се основава на идеята, че знанията и споделянето на опит са от съществено значение за засилването на влиянието, което музеите имат в нашите общества”
zivi-video-bg
Пускане на видеото

ЦИКЛИЧНОСТ НА НАГРАДАТА

Броят на славянските музеи и паметниците на културата и природата, които разширяват своето влияние в компанията в местен и национален мащаб е изумително и всеки ден става все по-голямо. Дори и това е възхитително, а този опит трябва да се споделя, да се изживее и да се идентифицира. Наградата „Жива“, а и всичките музеи, които се съревновават за нея, представляват важна входна точка за заинтересованите страни от ФСК, нашите сътрудници и публиката.

Наградата изпълнява ролята на платформа за обмен и промоция, както в славянските страни, така и в широката група на европейските страни. И двете награди (наградата „Жива“ за най-добър славянски музей и за най-добър славянски паметник на културата и природата) са предназначени да популяризират защитата, опазването, образоването и информирането за музейните сбирки, както и за паметниците на културата и природата, тяхното разнообразие, съдържание и социалната им роля, подчертавайки прогресивните подходи, откритостта и достъпността за обществеността, тяхното влияние върху обществото, както и приносът им за развитието на музеологичните принципи и идеи.

  • Наградата „Жива“ призовава към участие кандидати от следните страни: Беларус, България, Босна и Херцеговина, Чехия, Хърватия, Черна гора, Северна Македония, Полша, Руската федерация, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна.
  • Кандидатстването е безплатно.
  • Могат да участват музеи от всякакъв вид: исторически, природонаучни, технически, индустриални музеи или научни центрове, етнологични, архитектурни, литературни, музикални, художествени и други музеи. Музеите могат да бъдат местни, регионални, национални или федерални. Канени към участие са и частните музеи.
  • Приемаме заявления за участие от всички видове паметници на културата и природата: исторически сгради и съоръжения, паметници, архитектурни произведения, археологически обекти, музейни резервати на културата и природата, реновирани, реконструирани индустриални сгради и територии, получили ново, музейно и културно съдържание, комбинирани произведения на природата и човека, като градини и паркове, и имат изключителна стойност от историческа, художествена, научна, етнологична или антропологическа гледна точка.
  •  
  • Обмен на идеи и резултати с колеги от славянските и другите страни.
  • Достъп до платформа, предоставяща възможност за разговор и обмен на церемонията по връчването на наградите.
  • Целогодишна промоция в каталога „Жива“, на уебсайта, чрез видео презентация и във всички видове комуникация на ФСК с обществеността.
  • По-широка видимост сред европейските институции.
  • Отлични връзки с обществеността за всички заинтересовани страни.

Процедурата за подбор започва през есента с публикуването на международния конкурс и запознаването на широката общественост с него. Регистрирането за участие и популяризирането на конкурса протичат до края на годината с помощта на международно жури. Първата половина на годината е предназначена за оценяване на кандидатурите и вземане на решение за наградите. След подаване на пълните кандидатури, журито посещава музеите-участници в конкурса. През май или в началото на юни членовете на журито се срещат, преглеждат докладите, обменят своите експертни оценки и определят получателите на наградите и специалните отличия. През лятото се организира церемонията по връчването на наградите, събитието, което с времето се превърна в професионална среща, даваща възможност за обмен на опит.

Цикълът на наградата „Жива“ приключва през септември с връчването на наградите. През шестте години от своето съществуване събитието прерасна в тридневна среща на специалисти от различни области, които често допълват музеологията. Особеността, която се превърна в обичайна практика е представянето на предходния получател на наградата и опита му в изминалата година. Цикълът на наградата „Жива“ всъщност винаги е един и същ, но местоположението на самата церемония се променя всяка година. Това е чудесна възможност да се опознаят още по-добре различните среди, с които се осъществява сътрудничество.

ЖУРИ

Страните-членки на Форума на славянските култури определят членовете на журито от всяка страна. Участва и Европейската музейна академия, която осигурява трима или четирима свои представители от групата на своите специалисти за журито. Журито се състои от 13 до 14 членове. Членовете на журито идват от различна среда, те са директори на музеи, експерти по управление на културата, куратори, музейни служители, работещи с сферата на връзките с обществеността и маркетингови специалисти.

Judges on the Tour

The Jury visits all participating and nominated museums in situ, which is a rare and unique practice that enriches both, the museums and the Živa judges. The pricelessness of individual experiences is added to their professional evaluations at which they are looking for the outstanding and creative use of collections, combined with an innovative interpretative approach.

Jury Impressions

ŽIVA SCULPTURE

The author of the unique art sculpture is Ljubica Ratkajec Kočica, the Slovenian fine artist as well as glass and ceramic designer from Rogaška Slatina. Her works, which she successfully presented at individual and group exhibitions, were awarded with numerous national and international awards.

Her body of work is distinguished by innovativeness and exceptional sensitivity for the life of details in the overall form composition of art products. She devotes an important part of her creative process to the female form, which she displays with a stylized head and a simple silhouette, cleverly supplemented by individual symbols and artistic elements.

With her remarkable feeling Ljubica Ratkajec Kočica has brought the ceramic sculptures to outstanding creative achievements, where the solid structure of the ceramic forms passes over to the field of creating sculptures with a precise graphic treatment of the surface. Each of her unique masterpieces tells a story of its own and ensures a unique aesthetic experience.

WINNERS & SPECIAL RECOGNITION RECIPIENTS

ŽIVA AWARD WINNERS

BEST SLAVIC MUSEUMS

All winners for the Best Slavic Museum over the past years
More

BEST HERITAGE SITES

All winners for the Best Heritage Site over the past years
More

Special recognitions recipients

кандидатите присъждат живак

ŽIVA PUBLICATIONS

CEREMONIES & CONFERENCES

HIGHLIGHTS

The Živa family

ŽIVA has connected 139 museum candidates from 13 Slavic countries in 7 years.

The Živa Award ceremony
and conference hosts

The Živa Award annual ceremony and conference have so far been hosted in Skopje/North Macedonia, St. Petersburg/Russian Federation, Zadar/Croatia, Bled/Slovenia, Prague/Czech Republic and Bar/Montenegro.

Živa after Živa

Živa after Živa event was part of the special FSK programme at the VIII International Cultural Forum in St. Petersburg, organised in cooperation with the State Museum of Political History of Russia, and included the award ceremony for the winners of the 2019 award.

Новини

Онлайн среща на журито за наградата „Жива“ 2020

Журито за наградата „Жива“ 2020 осъществи поредната си годишна среща вместо на живо в Белград (Сърбия) онлайн. Членовете му споделиха своя опит по време на пандемията в своите страни, докладваха за реакцията на кандидатите за наградата „Жива“ и взеха решението церемонията по награждаването да се осъществи вместо тази година, през есента на 2021.

Повече »

ФСК получи 22 кандидатури от 12 страни за „Жива“ 2020

През есента на 2020 г. Форумът на славянските култури ще присъди за седми пореден път наградата „Жива“ за най-добър славянски музей и за трети наградата за най-добър паметник на славянската култура и природа. Тази година за наградите ще се съревновават 22 музея от 12 славянски страни.

Повече »

STORY

The Slavic goddess Živa (also Żiwia, Siva, Sieba or Razivia) represents a principle of life, longevity, youthfulness, beauty, mildness, vitality and fertility. These are the attributes that should describe Slavic heritage as well.

The Živa Award has been established in 2012 on the initiative of an expert project group from the member countries of the Forum of Slavic Cultures.

Scroll to Top